1. Postanowienia wstępne

1.1 Sklep internetowy TALK LESS DO MORE, dostępny pod adresem
Internetowym: www.talklessdomore.pl, prowadzony jest przez Michała Kapuścińskiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DORRO STUDIO Projektowe Michał
Kapuściński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6572551684, REGON: 260438433
2.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

2.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DORRO STUDIO Projektowe Michał Kapuściński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6572551684, REGON: 260438433
2.3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
2.5. Sklep / sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.talklessdomore.pl
2.6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
2.9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
2.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
2.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
2.13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Kontakt ze Sklepem

3.1. Adres Sprzedawcy: DORRO STUDIO Projektowe Michał Kapuściński, ul. Bałuckiego 9a/16, 30-318 Kraków.
3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@talklessdomore.pl
3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 697 473 319
3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy, mbank: PL 65 1140 0000 3302 8294 8725
3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-16:00.

4. Wymagania techniczne

4.1 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek takich jak: Chrome, FireFox, Safari, Opera, Microsoft Edge, itp.,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików Cookies oraz obsługę JavaScript.

5. Informacje ogólne

5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
5.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5.5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
6.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 3.

7. Zasady składania Zamówienia

1.7 Sprzedawca umożliwia zakup Towarów na stronie Sklepu internetowego, korzystając z poniżej opisanej procedury składania zamówienia za pośrednictwem formularza.
7. 2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
7.3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
7.4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy (kolor, rozmiar) zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „Koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie Internetowym), Klient wypełnia Formularz Zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz sposób dostawy Produktu.
7.5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia oraz Regulaminu Sklepu.
7.6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty stanowiące równocześnie potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.7. Potwierdzenie zamówienia wskazane w pkt. 7.6 zawiera w szczególności: ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty.
7.8. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, to powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania Zamówienia.
7.9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle ogólnikowe, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
7.10. Umowa Sprzedaży zawierana jest między stronami zgodnie z prawem polskim i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem Sklepu i złożonym przez Klienta Zamówieniem.
7.11. Umowa Sprzedaży jest zawierana na czas określony – do momentu zrealizowania Zamówienia (świadczenie jednorazowe).

8. Sposoby i terminy płatności za produkt

8.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w zamówieniu i pkt. 3.4
b. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Metody płatności oraz na stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
c. płatność odroczona PayPo – po zatwierdzeniu zakupów, logujesz się w PayPo, jeśli nie masz tam konta, musisz je uprzednio utworzyć. PayPo opłaca Twoje zamówienie, a Ty masz 30 dni na spłatę zobowiązania. Pamiętaj przed upływem 30 dni musisz dokonać płatności w PayPo. Obsługę płatności odroczonej prowadzi: PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, numerem NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym: 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

8.2. Termin płatności:
a. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. otrzymania maila potwierdzającego, zgodnie z pkt 7.6. W przypadku braku płatności w określonym terminie Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu. Aby zakupić dany Produkt konieczne jest ponowne złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu.
b. w przypadku wyboru płatności odroczonej PayPo, Klient ma 30 dni na spłatę swojego zobowiązania w PayPo.

 

9. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

9.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej Czas dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
9.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
9.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a. przesyłka kurierska,
b. odbiór osobisty – dostępny pod adresem: ul. Bałuckiego 9a/16, 30-318 Kraków – w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, po uprzednim ustaleniu terminu.
9.4. Termin dostawy Produktu przesyłką kurierską do Klienta wynosi od 5 dni roboczych (w przypadku Produktów dostępnych na magazynie Sprzedawcy) do 10 dni roboczych (w przypadku Produktów produkowanych na Zamówienie), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
9.5 W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie od 1 dni roboczych (w przypadku Produktów dostępnych na magazynie Sprzedawcy) do 7 dni roboczych (w przypadku Produktów produkowanych na Zamówienie), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
9.6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Europy i USA.

10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
10.2. Bieg terminu określonego w pkt. 10.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
10.3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klient oświadczenia przed upływem tego terminu.
Formularz reklamacji/ zwrotu towaru znajduje się tutaj.
10.4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Sklepu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
10.6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie w pkt. 3 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Produkt zwracany musi być zapakowany w pudełko kartonowe, musi być wypchany i nie posiadać wad ani oznak użytkowania.
f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10.7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

11. Reklamacja i gwarancja

11.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
11.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
11.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
11.4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 3 niniejszego Regulaminu Sklepu
11.5. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wraz z Produktem, którego dotyczy.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresem internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
12.2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

13.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
13.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
13.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
13.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
13.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
14.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
14.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do ustawy o Prawach Konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Michał Kapuściński, ul. Bałuckiego 9a/16, 30-318 Kraków. www.talklessdomore.pl, hello@talklessdomore.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………….

– Imię i nazwisko Klienta……………………………………….

– Adres Klienta……………………………………….

– Numer konta do zwrotu Klienta……………………………………….

– Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………….

– Data……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Formularz zwrotu/reklamacji znajduje się tutaj